Bảng giá: Ngày:
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ - Đơn vị KL: 10)